Αναζήτηση

Αντίστροφη μέτρηση για τα εκκαθαριστικά - Πώς θα πληρώσετε λιγότερο «χαράτσι»;


Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν μεταξύ άλλων για τον φετινό ΕΝΦΙΑ τα εξής:

 • Τον ίδιο ακριβώς ΕΝΦΙΑ με αυτό που πλήρωσαν το 2019 θα καταβάλουν όσοι δεν είχαν καμία αλλαγή στην περιουσιακή τους κατάσταση.

 • Νέο ποσό του φόρου θα κληθούν να πληρώσουν όσοι απέκτησαν ή πούλησαν ακίνητη περιουσία εντός του 2019.

 • Ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί φέτος σε 6 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη αναμένεται να εξοφληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου και η τελευταία έως τις 26 Φεβρουαρίου .

 • Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

 • Το συνολικό της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

Ωστόσο, θα υπάρξουν και φέτος χιλιάδες περιπτώσεις φορολογουμένων, οι οποίοι θα χρεωθούν άδικα με επιπλέον ποσά ΕΝΦΙΑ εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων στα στοιχεία των ακινήτων τους όπως αυτά αποτυπώνονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου για το 2020.

Οι φορολογούμενοι αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να εξαλείψουν τις άδικες χρεώσεις, υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για να δηλώσουν ορθά τα ακίνητα που κατείχαν την 1η-1-2020. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών-διορθωτικών δηλώσεων Ε9 έτους 2020 αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου να τεθεί ξανά σε λειτουργία, στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Όσοι φορολογούμενοι διαπιστώσουν παραλείψεις ή λάθη σε δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών με αποτέλεσμα η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης της 1ης-1-2020 να μην αποτυπώνεται ορθά, θα χρειαστεί να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις και για τα παλαιότερα έτη.

Η υποβολή διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) θα είναι δυνατή μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περιουσιολόγιο» που βρίσκεται στον λογαριασμό κάθε φορολογούμενου στο σύστημα ΤΑΧΙSnet (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr).

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ηλεκτρονική υποβολή διορθωτικής δήλωσης με σκοπό την μείωση του αρχικώς βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ, για ένα ή περισσότερα από τα έτη 2014-2020, θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα ΕΝΦΙΑ μόνο για κάθε έτος για το οποίο προκύπτει μείωση του φόρου μέχρι 300 ευρώ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως αν από την υποβολή της διορθωτικής δήλωσης προκύψει μείωση του αρχικώς βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ πάνω από 300 ευρώ, τότε ο φορολογούμενος θα κληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του ΤΑΧΙSnet να προσέλθει στην αρμόδια ΔΟΥ προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τον λόγο υποβολής της διορθωτικής δήλωσης, προκειμένου να γίνει έλεγχος και να οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

πηγή: https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/1115735/enfia-2020-antistrofi-metrisi-gia-ta-ekkatharistika-pos-tha-plirosete-ligotero-xaratsiThe taxpayers should know for this year’s ENFIA the following:

 • The exact same ENFIA with the one in 2019 will be paid by those who had no change in their property.

 • New amount of tax will be asked to pay by those who acquired or sold real estate in 2019.

 • ENFIA will be paid this year in 6 monthly installments. The first is expected to be paid by September 30 and the last one by February 26.

 • Full exemption from ENFIA is granted to families who have three or more children or include members with disability rate of 80% or more and it is granted under the following circumstances:

 • The total annual net family income of the previous year has not exceeded 12,000 euros, increased by 1,000 euros for the spouse and each dependent member.

 • The total of the surface of ​​the buildings in which the spouse or the dependent children of their family has rights of full or high ownership or usufruct, the liable to submit income tax return, is not beyond 150 sq.m.

However, there will be thousands of cases of taxpayers this year, who will be unjustly charged with additional amounts of ENFIA due to errors or omissions in their real estate data in their tax returns for 2020.

These taxpayers will have the opportunity to eliminate the unfair charges, by submitting amending declarations E9 to correctly declare the properties they owned on 1-1-2020 . The electronic application for the submission of amendment-corrective declarations E9 year 2020 is expected to be put into operation again within September, on the website of the Independent Public Revenue Authority.

Those taxpayers who find omissions or errors in E9 declarations of previous years that makes the picture of their property situation of 1-1-2020 look wrong , will need to submit corrective declarations for the previous years as well.

The submission of corrective declarations of real estate data (E9) will be through the application "E9 Property Register" which will be found in the account of each taxpayer in the TAXISnet system (at the email address www.aade.gr) .

In any case, after the electronic submission of a corrective declaration in order to reduce the initially certified ENFIA , for one or more of the years 2014-2020, a new ENFIA statement will be issued only for the years that the a tax reduction of up to 300 euros occurs .

Finally, it is worth noting that if the submission of the corrective declaration results in a reduction of the initially certified ENFIA over 300 euros , then the taxpayer will be invited by email via TAXISnet to come to the competent Tax Office providing all the supporting documents confirming the reason of their corrective statement, in order to check and finalize the result of the liquidation.source: https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/1115735/enfia-2020-antistrofi-metrisi-gia-ta-ekkatharistika-pos-tha-plirosete-ligotero-xaratsi


https://www.sofokleousin.gr/nea-metra-sta-synora-gia-ton-koronoio-lamvanei-i-kyvernisi

Гърция предприема нови мерки на границите си по повод мерките с  коронавируса.

Тези, които влизат по неоснователни причини  от граничния пункт на КУЛАТА (Промахон), са длъжни да предоставят резултат на отрицателен  PCR тест за коронавирус, който е извършен до 72 часа преди влизането им в Гърция и е преведен на английски.Минималното време за попълване на PLF е променено за посетителите на Гърция от 48 на 24 часа преди пристигането им.След горното  решение на Гърция относно мерките за границата, в България са създадени семейни тестове за проверка на COVID.Изследванията за цялото семейство са на много по-ниски цени.Входът в Гърция се извършва само от ГКПП КУЛАТА (Промахон).


Νέα μέτρα στα σύνορα για τον κορονοϊό λαμβάνει η Ελλάδα. • Όσοι εισέρχονται για μη ουσιώδεις λόγους, από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα, υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου (PCR) για τον κορονοϊό,  που να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδό τους στην Ελλάδα. • Περιορίζεται για τους επισκέπτες της χώρας ο ελάχιστος χρόνος συμπλήρωσης του PLF, από 48 στις 24, ώρες πριν την άφιξή τους Μετά την παραπάνω απόφαση της Ελλάδος για τα σύνορα στην Βουλγαρία έχουν διαμορφωθεί οικογενειακά κέντρα για εξέταση covid. . Σε συγκεκριμένα εργαστηριακά κέντρα η εξέταση για όλη την οικογένεια κοστίζει 70€. Η είσοδος στην Ελλάδα γίνεται μόνο από τα σύνορα του Προμαχώνα.


Greece is taking new measures at the border for the coronavirus.

Those who enter the country for non- essentials reasons, from the border post of Promahonas, are obliged to show a negative result of molecular control (PCR) for the corona virus that has been performed up to 72 hours before their entry in Greece.

The minimum time of completing the PLF is limited, for the visitors of the country, from 48 to 24 hours before their arrival.

Following the above measures at the borders in Bulgaria, family centers have been set up for COVID-19 examination.In specific laboratory centers the examination for the whole family costs 70€The entry to Greece is done from border post of Promahonas

Η REMAX Choice ανοίγει το 6ο της γραφείο‼️ Το μεγαλύτερο κτηματομεσιτικό δίκτυο τώρα και στο νησί της Θάσου.

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι Δευτέρα 15 Ιουνίου, ανοίγουμε το νέο μας γραφείο στην πρωτεύουσα του νησιού, στον Λιμένα. H REMAX Choice μεγαλώνει, συνεχίζει την δυναμική της ανάπτυξη και είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας στη Θάσο, προσφέροντας τις καλύτερες προτάσεις και λύσεις.


REMAX Choice opens its 6th office ️ ️

The largest real estate network now on Thassos island.

We are pleased to announce that on Monday, June 15, we will open our new office in the island's capital, Limenas.

REMAX Choice is growing, continuing its dynamic growth and we are ready to serve our customers in Thassos, offering the best suggestions and solutions.